חישוב מזונות

ככלל כל קטין זכאי לתשלום מזונות מהוריו וזאת מבלי להתייחס כלל לשאלה האם הוריו נשואים,או האם אביו מכיר בו,תביעה למזונות ילדים תידון בבית המשפט לענייני משפחה. התביעה תידון בבית הדין הרבני רק בהסכמת שני ההורים.

המצב האידיאלי הינו הסכמת ההורים על גובה דמי מזונות שכן הם מכירים את מצבו של הילד וצרכיו ויכולים לאמוד את דמי המזונות שישולמו ומשלמים לפי יכולתם. אך חשוב לציין כי הסכמתם של ההורים בדבר סכום המזונות ועיגונם בחוזה אינה חוסמת את דרכם של הילדים להגיש באופן עצמאי תביעה לבית המשפט שכן ההסכם מחייב את ההורים ולא את הילדים שלא היה להם חלק בהליך ולכן אין הם מחויבים לו.

בבואו לקבוע את דמי המזונות יעמיד בית המשפט לנגד עיניו הן את שיקולי טובת הילד ואת את מצבו של האב שעליו לשלם מזונות ולהותיר למחייתו והוצאותיו שלו. בית המשפט יבדוק את צרכיו ההכרחיים של הקטין והזדקקותו לצרכים מיוחדים, את העלויות וההוצאות הכרוכות במגורים ואת הכנסות הצדדים כיום ובעתיד.

צרכי הילדים מתחלקים לצרכים הכרחיים ולצרכים מדין צדקה.

חישוב דמי מזונות – הכללים לחלוקתם

עד גיל 6: חובתו של האב למזונות ילדיו הינה אבסולוטית ונובעת מן ההלכה, מחובתו לדאוג לצרכיהם ההכרחיים של הילדים , אלה הם צרכים קיומיים המוטלים על כתפי האב עד גיל 15 , ומיועדים לצורך הלבשה הנעלה, מזון, מדור, צרכי חינוך וצרכים רפואיים וקורת גג. מחובתו של האב לדאוג לצרכים אלה ללא קשר למצבו הכלכלי. כאן האם אינה חייבת במזונות ילדיה.

מגיל 6 עד 15: האב ימשיך לשאת במזונות לצרכים ההכרחיים לבדו , ואילו במזונות מדין צדקה יישאו שני ההורים באופן שווה כגון נסיעות לחו"ל, חוגים, מתנות ועוד. בצרכים מדין צדקה ניתן לחייב את האב/ אם רק אם הילדים חיו בעבר ברמה כזו, ורק אם יש ביכולתם של ההורים לשלם.

מגיל 15 ומעלה: באופן תיאורטי, לקטין יש יכולת השתכרות עצמית ולכן החיוב בגילאים אלו הינו "מדין צדקה", דהיינו האב והאם חייבים במזונותיו לפי יכולתם הכלכלית.

חובת המזונות החלה על האב תחול גם לאחר גיל 18 ועד תום השרות הצבאי, האב יחויב בתשלום של כשליש מהמזונות ששולמו עד למועד זה. החיוב בגיל זה תלוי במצבם הכלכלי של ההורים ובמצבו של החייל אם הוא עובד ויש לו רכוש.

הפסיקה קובעת כי הסכום המינימלי לתשלום מזונות הינו 1.200 ₪ סכום זה אינו כולל את רכיב המדור כפי שיפורט להלן.

כאשר על האב לשלם מזונות לכמה ילדים הסכום לא יוכפל, היינו לא יעמוד על 2.400 ₪ אלא דמי המזונות נפסקים מתוך התחשבות שככל שמספר הילדים גדל, כך חלקו של כל ילד בסך ההוצאות קטן.

השתתפות במדור

נקבע בפסיקה כי על האב לשאת ב 30% מתשלום שכר הדירה לילד אחד, וכך באופן מדורג עד ל50% לשלושה ילדים. היה אם והאם רכשה בית ויש לה החזרי משכנתא, נקבע בפסיקה כי גם במקרים אלה ניתן לחייב במדור,כי הדירה שנרכשה הינה להבטחת המדור של הילדים.

כאמור פס"ד למזונות לעולם אינו סופי ותמיד ניתן לעתור לבית המשפט להפחתה / הגדלה בתנאי שחל שינוי נסיבות מהותי המצדיק את שינוי גובה המזונות.

צרו קשר לייעוץ משפטי / תיאום פגישה