צוואה לדוגמה

בדף זה תמצאו צוואה לדוגמה. משרד עורכי דין ירון גרוס מתמחה בעריכת צוואות וניסוח ירושות.

ירון גרוס דיני משפחה

טלפון: 077-7995056
נייד: 050-228-8388

צוואה לדוגמה

הואיל ואין אדם יודע את מועדו ומידת ימיו ומתי תגיע עת פקודתו ורצוי לו בעודו  בחיים ובהכרתו המלאה והמוחלטת לצוות מה יעשה ברכושו ובנכסיו לאחר אריכות ימים ושנים.

לפיכך אני הח"מ______ ת.ז.______ מרחוב _______   מספר ___ מעיר____ בהיותי בדעה צלולה, ומיושבת ובהכרה מלאה, מצווה בזאת מרצוני החופשי בלי שום השפעה בלתי הוגנת עלי מצד כלשהו את יעשה ברכושי לאחר אריכות ימי ושנותיי כדלקמן:

אני מצהיר בזאת כי אני שומר לעצמי את הזכות  לחזור בי מצוואה זו מעת לעת, לשנותה לגרוע ממנה או להוסיף לה. אך כל עוד לא עשיתי זאת תהיה צוואתי תקפה ותעמוד בעינה.

כל שאני נותנת ליורשי ולשאר הזוכים על פי צוואה זו, אני נותנת להם מהיום ולאחר מיתה, ויורשי ושאר הזוכים יזכו בנכסי העיזבון בהתאם לשטר צוואה זו שעה אחת קודם פטירתי, ובלבד שבמשך כל ימי חיי רשאית אני לעשות בנכסי כטוב בעיני כאשר נהגתי עד היום.

אני מצווה כי מתוך הכספים המזומנים שאשאיר אחרי פטירתי יופרשו בראש ובראשונה הסכומים שיוצאו לכבודי האחרון: הלוויה, קבורה, הקמת מצבה על קבר וכן יופרשו הסכומים לכיסוי כל החובות אשר יתברר כי מגיעים ממני.

להלן פרוט הרכוש אשר אני מצווה ומוריש:

את מלוא זכויותיי בדירה _____המצויה בקומה_ ___ברחוב_____ והידועה כגוש__ ___חלקה____

על כל מטלטליה  מצווה בחלקים שווים כדלקמן:

מחצית ל ____________ ת.ז. _________

מחצית ל ____________ת.ז. __________

את הרכב שבבעלותי מ.ר. ______ ו/או כל רכב אחר שיהיה בבעלותי הנני  מצווה ל __________ ת.ז  ________.

מזומנים, חשבונות בנק, תוכניות חיסכון, מטבע זר וכל רכוש אחר הנני מצווה כי יעברו לילדיי בחלקים שווים.

זאת היא צוואתי האחרונה , והנני מבטל בזה ביטול גמור, מוחלט וסופי כל צוואה קודמת.

ולראייה, לאחר שהצהרתי בפני שני עדי  הצוואה המפורטים להלן שזאת צוואתי, באתי על החתום:

היום _____ לחודש ______ שנת ______

היום  ____  לחודש _______ שנת 2000

_________________

חתימת המצווה

אנו הח"מ: 1.    _________ת.ז_________ מרח' ___________

2___________ ת.ז. ________ מרח' ____________

הננו מצהירים כי אנחנו מעל גיל 18  ועדים לכך ש המצווה  חתמ/ה בפנינו, בהיות שנינו נוכחים בעת ובעונה אחת, על צוואה זו, לאחר שהצהיר/ה בפנינו כי זאת היא צוואתו/ה, ולאחר שהמצווה הבין/ה את תוכן הצוואה ואישר/ה  כי זהו רצונו/ה האחרון, ושנינו חתמנו כעדים על הצוואה באותו מעמד.

ולראייה באנו על החתום היום: ___ ______         ____________

_______________                                 ______________

חתימת עד 1                                      חתימת עד 2

משרד עורכי דין ירון גרוס מתמחה בעריכת צוואות וישום ירושות מכל סוג. פנו אלינו לשיחת ייעוץ עם עורך מומחה בעריכת צוואות.

צרו קשר לייעוץ משפטי / תיאום פגישה