מיסוי ירושות

על פי חוק הירושה, היורשים של נכסים הינם יורשים על פי צוואה ובאין צוואה ירשו הם על פי דין. היינו כשר לרשת כל מי שהיה בחיים במות המוריש, או נולד תוך 300 ימים לאחר מותו.

אחד הפטורים השכיחים והידועים ביותר מיסוי המקרקעין הינו פטור מש שבח ירושה, היינו בעת מכירת דירה שהועברה למקבל בירושה.

סע' 4 לחוק קובע כי "הורשה איננה מכירה או פעולה באיגוד לענין חוק זה". עם פטירת בעל המקרקעין נכנסים יורשיו לנעליו, היינו זכויותיו עוברות אליהם מתוקף ההורשה, כך שמצב המקרקעין נותר בעינו, היינו לא שולמה עבורם תמורה ולא נעשתה לגביהם עסקה כלשהי, לכן אין ההורשה נחשבת למכירה ועל כן אינה חייבת במס. אך יש לשים לב שלא כל נכס מקרקעין שהתקבל בירושה פטור מתשלום מסים ולעיתים נדרשים היורשים לשלם מס בשל העדר תכנון מתאים.

 

כאמור החוק מכיר בפטור בעת מכירת דירה שהועברה בירושה אך יחיל את הפטור עם מילוי 4 תנאים מצטברים.

  • הדירה הינה דירה מזכה. היינו הועברה למוכר במסגרת ירושה,ושבעת מכירתה שימשה בעיקר למגורים לפחות 4 שנים לפני המכירה או 80% מיום 1.1.1998
  • לצורך העניין אם אין למוריש קרובי משפחה יכול הוא להוריש רכושו גם לתאגיד.
  • המוכר הינו בן זוגו/צאצאו של המוריש או בן זוגו של צאצא המוריש.
  • תנאי שלישי הוא שלפני מותו היה המוריש בעל דירת מגורים אחת.
  • אילו היה עדיין בחיים והיה מוכרה, היה פטור ממס בשל מכירתה.

 

בהתמלא תנאים אלה יהא היורש פטור ממס גם אם קודם למכירת דירת הירושה מכר דירה שפטור ממס. היורש יחויב בתשלום מסים אלא אם ביכולתו לעמוד בתנאים הנדרשים לצורך קבלת פטור מתאים.

כאשר יורש נכס מקרקעין נמכר על ידי היורש החוק יבחן את מועד רכישת הנכס על ידי המוריש, כן יבחנו יום העברתו ליורש ומכירתו על ידי היורש וכל זאת לצורך חישוב המס.

 

מיסוי ירושות במקרה של 2 יורשים

לשם כך, אנו פונים לסעיף 5 (ג) (4) לחוק שקובע בין היתר:

"לעניין סעיף קטן זה, חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים, לא יראוה כמכירה, ובלבד שאם במסגרת החלוקה ניתנה תמורה בכסף, או בשווה כסף שאינו נכס הנמנה עם נכסי העיזבון, יראו את חלק העיזבון שבשלו ניתנה התמורה כאילו נמכר?"

מקרה בו שני אחים יורשים את הדירה, ויורש א מעוניין למכור את חלקו ליורש ב – לגבי יורש א' אין בעיה על פי סעיף 49(ב)(5) הוא פטור ממס שבח ומס מכירה אך אחיו לצורך העניין יחויב במס רכישה.

 

כיצד נבצע את העסקה ללא חיוב במס ?

המחוקק קבע תנאי שהתמורה עבור הזכויות בדירה תעשה מתוך כספי העיזבון, במסגרת חלוקתם, זאת אומרת שהעברת כספים מהעיזבון ליורש המעביר את הדירה לאחיו ישמור על האיזון ביחס לזכויות היורשים. בדרך זו, העברת הנכסים בין היורשים באופן שונה מהאמור בצו הירושה או בצו קיום הצוואה מונע תשלומי מס.

במקרים בהם אין די נכסים בעיזבון לשלם המעביר את חלקו בדירה,והיורש יאלץ לקחת הלוואות על מנת לממן את רכישת הדירה, האיזון יופר ויתכן כי הקניה תחויב במס שבח /רכישה.

מה קורה כאשר אותו יורש העביר את הנכס על שמו ולאחר זמן מה מחליט שברצונו למכור את הנכס לצד שלישי כלשהו? התשובה משתנה בהתאם לסוג המקרקעין: אם מדובר במגרש או קרקע למעט דירה – היורש יחויב בתשלום מסי מקרקעין.

לפיכך, הורשת נכסים בישראל אינה כרוכה בתשלום מס ישיר בגין עצם ההורשה, קיימת חשיבות רבה בתכנוני הורשה נאותים, שכן תכנונים אלה עשויים למנוע חיובי מס.

צרו קשר לייעוץ משפטי / תיאום פגישה