צו קיום צוואה

מהו צו קיום צוואה?

עם מותו של אדם, זכאים יורשיו לרשת את נכסיו. אדם שנפטר ולא ערך צוואה טרם לכתו, נכסיו יחולקו על פי חוק הירושה.

כאשר אדם הותיר צוואה וברצון היורש או הטוען לירושה ליתן לה תוקף ולממשה על פי הוראותיה עליו להוציא צו קיום צוואה מאת הרשם לענייני ירושה. צו הקיום מצהיר על תוקפה של הצוואה ואמיתותה .
צו קיום צוואה אינו מתיישן שכן דינו הוא כדין פסק-דין.

צוואה אשר תתייחס לחלק מעיזבון המנוח צו הקיום אשר יינתן יהא רק לגבי אותם נכסים בלבד, יתרת הנכסים יחולקו על פי דין באמצעות צו ירושה.

בלשכת רשם הירושות

בודקים אם יש תיקים קודמים בעניין המנוח, ואם הפקיד צוואה ,פרסום הצו ברשומות ובעיתון היומי ואת ההתנגדויות. כפי שהוסבר בפרק נפרד בעריכת צוואה מוסמך הרשם לעשות צוואות ואף מצווה יכול להפקיד את צוואתו אצל הרשם, או לקחת צוואה שערך קודם ולהחליפה בחדשה. הפקדת הצוואה אצל הרשם מבטיחה שלא יינתן לאחר מות המצווה צו ירושה או צו קיום צוואה בניגוד לרצונו.
לשכות הרשם ממוקמות בתל אביב,נצרת עילית,ירושלים, חיפה ובאר שבע. וכל המבקש להגיש צו לקיום צוואה עליו להגישו במחוז סמכותו של הרשם.

אופן הגשת הבקשה לרשם הירושות

את הבקשה יש להגיש לרשם הירושות באזור סמכותו של הרשם שאיליו מוגשת הבקשה היינו מקום מושבו של המוריש והיא תכלול, שני שוברי תשלום על פי תעריפי האגרות הקבועים בתקנות.
טופס בקשה לצו קיום צוואה, ממולא וחתום כהלכה,את הטופס יש לאמת על ידי עורך דין או נוטריון /דיין/ראש רשות מקומית.
תעודת פטירה מקורית/העתק נאמן למקור.
צוואה מקורית, אם מסיבה כלשהיא אין ברשות המבקש צוואה מקורית יש לצרף לבקשה אישור העתק צוואה ולנמק מדוע חסר המקור ואגרה על פי הקבוע בתקנות.
יש לשלוח לכל היורשים הודעה על הבקשה לצו קיום ולצרף את אישורי המשלוח לבקשה לקיום הצו.

מי שנפטר ומקום מושבו לא היה בארץ נוסף למסמכים שפורטו לעיל יש לצרף נסח רישום מקרקעין או אישור שיש לו חשבון המתנהל בבנק בארץ או כל נכס בבעלותו וזאת על מנת להקנות לרשם סמכות לדון בעניין. כל המסמכים הזרים יחתמו על ידי קונסול ישראל במדינה בהם הונפקו או חותמת אפוסטיל. כמו כן המסמכים יתורגמו על ידי נוטריון למעט מסמכים הכתובים באנגלית וערבית.

התנגדות לצו קיום צוואה הכיצד?

כל אדם יכול להגיש התנגדות לצו קיום צוואה תוך 14 ימים מיום פרסומה בעיתונות וברשומות.
ההתנגדות תוגש בכתב לרשם הירושות ותיתמך בתצהיר המאומת על ידי עורך דין .ההתנגדות תכלול את נושא ההתנגדות והנימוקים ויצרפו לה כל המסמכים הרלוונטים ותשלום האגרה על פי התקנות.
במידה ולא הוגשו התנגדויות הבקשה תועבר לתגובת האפוטרופוס הכללי אשר מאשר אותה,או מעביר אותה לדיון בבית משפט לענייני משפחה, לאחר תגובת האפוטרופוס ולאחר שחלפו המועדים להגשת ההתנגדות נותן רשם הירושות צו לקיום הצוואה אשר מאשר את תוקפה מבחינת משפטית מחייבת.

האם ניתן לבטל צו קיום צוואה?

בחוק הירושה הותיר המחוקק את ביטולו של הצו רק במצב אחד בכפוף לשני תנאים מצטברים,עובדה שלא הובאה בפני בית המשפט אשר אם הייתה מובאת בפני בית המשפט טרם מתן הצו קיומה היה מביא למתן צו ירושה או קיום צוואה שונה מזה שניתן. כל מקרה ייבחן לגופו, בית המשפט ייתן דעתו, בין היתר, למידת האיחור, הנימוק לאיחור, הקושי שנגרם בגין האיחור, וכן למהותה, טיבה ומשקלה של העובדה או הטענה החדשה.

צרו קשר לייעוץ משפטי / תיאום פגישה